មានសំណួរទេ? ហៅទូរស័ព្ទមកយើង៖0086-18857349189

3.1 ប្រភេទ A + ប្រភេទ C USB