एउटा प्रश्न छ? हामीलाई कल दिनुहोस्:००८६-१८८५७३४९१८९

3.1 A Type A + Type C USB