ප්රශ්නයක් තිබේද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න:0086-18857349189

3.1 A Type A + Type C USB