Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

3 taraplaýyn diwar kommutatorynyň işleýşi

Lightagty wyklýuçateller dizaýnda ýönekeý. Tok, potolok çyrasy ýaly ýük wyklýuçatelinden akýar. Wyklýuçateli öçüreniňizde, zynjyry döwýär we elektrik toguny kesýär. Esasy yşyk wyklýuçatelinde iki terminal we käwagt ýer terminaly bar. Kuwwat çeşmesinden gyzgyn sim terminallaryň birine birikdirildi. Loadüklere gidýän gyzgyn sim (yşyk ýaly) ikinji terminala birikdirildi. 3 taraplaýyn wyklýuçatel iki tarapdan tapawutlanýar. Birinjiden, oňa ýene bir sim birikdirildi, ikinjisi, işlemegiň ýa-da öçürmegiň ýerine, haýsy simiň haýsy tarapa gönükdirilendigini açýar.

Üç taraplaýyn zynjyr, iki dürli ýerden armatura ýa-da rozetka işlemäge mümkinçilik berýär. Iki wyklýuçatel ulanmaly we iki wyklýuçatel 3 taraplaýyn wyklýuçatel bolmaly. Adaty wyklýuçatel diňe bir zynjyry döwýär ýa-da edýär, ýa-da “ýapyk” ýa-da “ýapyk”. 3 taraplaýyn wyklýuçatel, syýahatçy diýilýän iki simiň birini tokdan aşaklygyna ugrukdyrýar. Iki wyklýuçateliň ikisi-de bir syýahatçy sim arkaly aragatnaşyk guranda, zynjyr edilýär. Ine, her 3 taraplaýyn wyklýuçatel islendik wagt zynjyry açyp ýa-da öçürip biler. Her wyklýuçatel zynjyry düzmek ýa-da döwmek üçin tok ugrukdyryp biler.

news1

Lightagtylyk wyklýuçatelimi çalyşmalymy?
Lightagtylyk wyklýuçateli şowsuz bolanda, alamatlar gowşak ýa-da çalaja wyklýuçateli öz içine alyp biler ýa-da gaty ýa-da iteklemek kyn bolup biler. Yşyk-diodly çyralar gysgalýan wyklýuçateli görkezip biler. Doly şowsuz wyklýuçatel açylmaz ýa-da seýrek ýagdaýlarda zynjyry öçürip bilmez. 3 taraplaýyn wyklýuçatel zynjyry bilen bir wyklýuçatel şowsuz bolup biler, ýöne beýleki wyklýuçatel işlemegini dowam etdirýär. Şeýle-de bolsa, haýsy wyklýuçateliň döwülendigini kesgitlemek elmydama düşnükli däl. 3 taraplaýyn wyklýuçatelleriň ikisi hem bir ýaşda bolsa, ikisini bir wagtda çalyşmak peýdaly bolup biler.

Diwar wyklýuçatelini çalyşmak zerur bolsa, özüňiz etmek gaty aňsat. Ine bir makala :
Diwar wyklýuçatelini çalyşmak üçin ädimler
1. Elektrik toguny döwüjide ýa-da predohranitel gutusynda öçüriň.
2. Elektrik toguň öçürilendigine göz ýetirmek üçin zynjyry synap görüň.
3. Gap gapagyny aýryň.
4. Wyklýuçateliň ýokarsynda we aşagyndaky nurbatlary aýryň.
5. Wyklýuçateliň gutusyndan göni çekiň.
6. Simleriň ýagdaýyna üns bermäň we täze wyklýuçateldäki degişli terminallara geçiriň. Erroralňyşlyk goýbermezlik üçin, ähli simleri köne wyklýuçatelden aýyrmagyň ýerine bir simi täze wyklýuçatele geçiriň.
1.Biz käbir wyklýuçatelleriň arka tarapynda tapylan süýşüriji birikdirijileriň ýerine nurbat terminallaryny ulanmagy maslahat berýäris, sebäbi simler süýşüriji birikdirijilerden has ýitileşýär.
2.Eger sim gysylan bolsa, simleri birleşdiriň.
3. 1/2 ″ uzynlygyndaky ýalaňaç simiň “U” görnüşli halkasyny dörediň.
4. Nurbat sagat ugruna berkidilýär. Terminaly nurbadyň aşagyndaky aýlawy gysyň, nurbady berkitmek simiň daşyna däl-de, onuň aşagyna berk çeker.
7. Elektrik lentasyny wyklýuçateliň daşyna örtüň, şonuň üçin açyk nurbatlar ýapylýar. Bu şortik, arkaýynlyk we zarba howpuny azaltmak üçin howpsuzlyk çäresi.
8. Wyklýuçatelde basanyňyzda simleri gutujyga ýuwaşlyk bilen bukuň.
9. theokarky we aşaky wyklýuçatelleri saklaýan nurbatlar bilen üpjün ediň.
10. Gapak tabagyny çalyşyň.
11. Döwüjiniň ýa-da predohranitel gutusynyň güýjüni ýakyň.
12. Wyklýuçateli barlaň.

Eger wyklýuçateli açanyňyzda tok öçürijisi ýa-da predohranitel ursa, iň ähtimal sebäbi simleriň biri başga bir simiň gysmagy ýa-da wyklýuçateliň demir gutusy bolmagydyr. 3 taraplaýyn wyklýuçatelde, ýalňyş- simleriň haýsydyr birini geçirmek, döwüjiniň syýahat etmegine ýa-da siňmegine sebäp bolup biler.


Iş wagty: Awgust-26-2021