Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

DT15 Tamper-çydamly 15Amp bezeg rozetkasy UL sanawynda

Haryt belgisi: DT15

Düşündiriş: 15 amp, 125 wolt, bezeg kabul edijisi

Tamper çydamly

Identaşaýyş we täjirçilik synpy, UL sanawda

Awtoulag mis toprakly klip bilen öz-özüni ýerleşdirmek.

Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


 • UL / Cul: E498095
 • Önümiň jikme-jigi

  DT15 TR bezeg rozetkasy

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Umumy maglumat

  Önümiň ady: Bezeg goşa rozetka
  Marka: Fahint
  Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
  Standart: cULus UL sanawda
  Gelip çykan ýurdy: Hytaý
  Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

  Ölçegleri

  Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
  Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
  Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

  Tehniki maglumatlar

  Naprýa .eniýe: 125V
  Ampere: 15A
  : Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
  Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
  (Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
  Funksiýa: Tamper-çydamly bezeg stiliniň çykyşy
  Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
  Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Her bezeg, şeýle hem aňsat deňleşmek we 2 zynjyrly öwrülişik üçin gips gulaklary we tablar bilen enjamlaşdyrylan;
  Diwar plastinka bilen bezelen her bir bezeg rozetkasy, satyn alma ynamyny kepillendirýän zawoddan çykmazdan ozal aýratynlykda barlanýar
  we ýakyn ýyllarda mugt işlemekde kynçylyk çekmek;
  UL498 talaplaryna laýyklykda işlenip düzüldi we synag edildi;
  Greenaşyl toprakly nurbat we öz-özüni ýerleşdirmek üçin gysgyç, elektrik togunyň urmagyndan goraýan çatrykda awtomatiki topragy üpjün edýär.
  Bu söwda nokatlary, öý ofislerinden, işewür binalaryndan, köpçülik ýerlerinden we başga ýerlerden diňe 15 amp rozetkany talap edýän ýerlerde gurmak üçin amatlydyr.

  S: Nusga alyp bilerinmi?
  J: Elbetde, sahypamyzdan saýlamagyňyzy haýyş edýäris, elýeterli 1-2 sany nusga hödürläp bileris we ýük bahasyny goşup bileris.

  S: Harytlaryň gelmegi üçin näçe wagt gerek bolar?
  J: wagt sebite görä üýtgeýär. Adatça howa bilen 7-15 gün, deňizde 30-50 gün gerek

  S: ÖNÜMLERI nädip import etmeli?
  1.Step1: ÖNÜMLERI saýlamak üçin sahypamyza giriň
  2.Step2: gyzyklanýan zatlaryňyzy we mukdaryňyzy bize e-poçta iberiň
  3.Step3: talaplaryňyzy we faýllaryňyzy bize iberiň
  4.Step4: baha üçin dostlukly gepleşiklerden soň size PI ibereris
  5.Step5: töleg iberýärsiňiz, soň ÖNÜMLERI size iberýäris
  6.Step6: başlamak üçin sahypamyza giriň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň