Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

RT15 Tamper-çydamly dupleks kabul ediji 15A

Haryt belgisi: RT15
Düşündiriş: 15 amp, 125 wolt, standart iki taraplaýyn kabul ediş

Tamper-çydamly
Identaşaýyş we täjirçilik derejesi, Awto mis toprakly klip bilen öz-özüňi ýerleşdirmek.
Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


Önümiň jikme-jigi

RT15 Tamper-çydamly

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Umumy maglumat

Önümiň ady: Duplex goşa çykyş
Marka: Fahint
Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
Standart: cULus UL sanawda
Gelip çykan ýurdy: Hytaý
Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

Ölçegleri

Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

Tehniki maglumatlar

Naprýa .eniýe: 125V
Ampere: 15A

Tamper-çydamly
: Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
(Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
Funksiýa: “Standard Duplex Style Outlet”
Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Tamper çydamly toprakly Duplex kabul edijisi 2008 NEC talaplaryna laýyk gelýär.
  Kabul edijiniň içindäki ýapyk mehanizmi, 2 sany gysgyç dakylmasa, kontaktlara girmegi bökdeýär,
  saç gysgyçlarynyň, açarlaryň we ş.m. gulplanmagyna kömek edýär. Çalt simli ýa-da gapdal simli terminallara itekleýär.
  Agyr gurluşyk uzak, kynçylyksyz hyzmat möhletini hödürleýär.
  Kabul edijiniň içindäki ýapyk mehanizm, iki sany uzyn wilka salynmasa, saç düwmeleriniň, düwmeleriň we ş.m. gulplanmazlygyny üpjün edýän kontaktlara girmegi bökdeýär.
  Residentialaşaýyş ýerlerinde TR nyşany, 2008-nji ýyldaky NEC talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirýär
  Ultrases agyr gurluşyk uzak, kynçylyksyz hyzmat möhletini hödürleýär
  Agyr ölçegli, pese çydamly polatdan gaýyş
  Maksimum sim otagy üçin kiçijik dizaýn
  Diwar aýratyn satylýar

  S: Näçe wagt gowşuryp bilersiňiz?
  J: Sargyt ibereniňizde hakykatdanam bagly. Adatça 3000 gün sargyt üçin, 30 günden az.

  S: E-poçta salgyňyz näme?
  J: "Biziň bilen habarlaşyň" sebitinde bize sorag iberiň. Şondan soň alyp bileris.

  S: ippingük daşamagyň bahasy näçe?
  J: Bu hakykatdanam sargyt göwrümiňize bagly. Sargyt mukdaryny tassyklap bilersiňiz, sargyt mukdaryny tassyklaň.

  S: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
  J: Ilki bilen PI gol çekiň, goýum töläň, soň önümçiligi gurarys. Önümçilik gutarandan soň balans tölemeli. Ahyrynda Harytlary ibereris.

  S: Sitatany haçan alyp bilerin?
  J: Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz. Gözlegiňiziň ileri tutulmagy üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň