Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

RW15 Tamper-çydamly we howa çydamly dupleks kabul ediji 15A

Haryt belgisi: RW15
Düşündiriş: 15Amp, 125 Wolt, Standard Duplex Resepttacle

Tamper-çydamly we howa çydamly
Identaşaýyş we täjirçilik derejesi, Awto mis toprakly klip bilen öz-özüňi ýerleşdirmek.
Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


 • UL / CUL şahadatnamasy: E498095
 • Önümiň jikme-jigi

  RT15 Tamper-çydamly

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Umumy maglumat

  Önümiň ady: TR & WR Duplex goşa çykyş
  Marka: Fahint
  Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
  Standart: cULus UL sanawda
  Gelip çykan ýurdy: Hytaý
  Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

  Ölçegleri

  Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
  Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
  Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

  Tehniki maglumatlar

  Naprýa .eniýe: 125V
  Ampere: 15A

  Tamper-çydamly we howa çydamly
  : Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
  Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
  (Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
  Funksiýa: “Standard Duplex Style Outlet”
  Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
  Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Tamper çydamly toprakly Duplex kabul edijisi 2008 NEC talaplaryna laýyk gelýär.
  Kabul edijiniň içindäki ýapyk mehanizmi, 2 sany gysgyç dakylmasa, kontaktlara girmegi bökdeýär,
  saç gysgyçlarynyň, açarlaryň we ş.m. gulplanmagyna kömek edýär. Çalt simli ýa-da gapdal simli terminallara itekleýär.
  Agyr gurluşyk uzak, kynçylyksyz hyzmat möhletini hödürleýär.
  Kabul edijiniň içindäki ýapyk mehanizm, iki sany uzyn wilka salynmasa, saç düwmeleriniň, düwmeleriň we ş.m. gulplanmazlygyny üpjün edýän kontaktlara girmegi bökdeýär.
  Residentialaşaýyş ýerlerinde TR nyşany, 2008-nji ýyldaky NEC talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirýär
  Ultrases agyr gurluşyk uzak, kynçylyksyz hyzmat möhletini hödürleýär
  Agyr ölçegli, pese çydamly polatdan gaýyş
  Maksimum sim otagy üçin kiçijik dizaýn
  Diwar aýratyn satylýar

  Töleg
  S: Haýsy walýutany kabul edýärsiňiz?
  J: Adatça ABŞ dollary bilen iş salyşýarys.

  S: Haýsy tölegi tassyklaýarsyňyz?
  J: Adaty töleg şertlerimiz telegraf geçiriş (TT) we LC.

  S: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
  J: Tölegimizi bank hasabymyza, 30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy edip bilersiňiz.

  S: Synagy özüm geçirmek üçin mugt nusga sorap bilerinmi?
  J: Gyradaky gorag ulgamlarymyz bazara çykmazdan ozal güýçli synagdan geçirildi , eýýäm degişli synag hasabatlarymyz we wideolarymyz bar.
  Nusga berýäris, çykdajylar önümleriň bahasyna bagly. Mysal üçin töleg we ýük bahasy alyjy tarapyndan tölenilýär.
  Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

  S: Nusgalary alanymda salgyt tölemelimi?
  J: Her ýurduň dürli syýasatlary bar, bu yglan edilen gümrük koduna bagly. Jikme-jiklikler üçin ýerli gümrük bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

  S: Nusga bahasy üçin öwezini dolýarynmy?
  J: Ilkinji resmi sargydyňyzy ep-esli mukdarda size gaýtaryp bereris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň